PRIVACYBELEID

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie C. de Jong persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk Psychologisch Adviesbureau Foelkel & de Jong;
c. bezoekers van de website www.foelkelendejong.com;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van C. de Jong;
e. alle overige personen die met C. de Jong contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

C. de Jong verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgenomen tijdens behandelsessies met als doel intervisie en/of supervisie.

C. de Jong verwerkt geen gegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.foelkelendejong.com zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, een vorig bezoek het huidige bezoek, de bekeken pagina’s, de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en de onderdelen waarop de betrokkene klikt).


Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
 • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

RECHTSGROND

C. de Jong verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

VERWERKERS

C. de Jong kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies van persoonsgegevens verwerken. Zij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

C. de Jong deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

DOORGIFTE BUITEN DE EER

C. de Jong geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

C de Jong bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
 • (Financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens.

Van bezoekers van de website www.foelkelendejong.com worden geen gegevens bewaard.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

Dit privacystatement kan gewijzigd worden. Een actuele versie wordt op de website www.foelkelendejong.com gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele veranderingen.

 

RECHTEN, VRAGEN EN KLACHTEN

U hebt het recht C. de Jong te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@foelkelendejong.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop C. de Jong persoonsgegevens verwerkt, kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@foelkelendejong.nl.
Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).