Vergoeding

Psychotherapie valt onder de Basisverzekering. Dat betekent dat uw verzekeraar de gesprekken vergoedt, met aftrek van uw eigen risico. De vergoeding kan plaatsvinden vanuit de Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

GENERALISTISCHE BASIS GGZ (B-GGZ)

De huisarts kan u doorverwijzen voor B-GGZ hulpverlening indien er sprake is van (een vermoeden van) een diagnose die de huisarts inschat als licht tot matig ernstig. Een behandeling in de B-GGZ varieert van 4 tot 10 gesprekken, inclusief de intake.

SPECIALISTISCHE GGZ (S-GGZ)

Zijn uw problemen complexer of langer durend, dan kan de huisarts u verwijzen voor S-GGZ. Er is binnen de S-GGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. In geval de behandeling langer dan 1 jaar duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de S-GGZ, dan wel de B-GGZ.

DIAGNOSE BEHANDEL COMBINATIE (DBC)

In de B-GGZ en S-GGZ worden de gesprekken rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd. De gesprekken worden geregistreerd in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In de DBC worden de diagnose en activiteiten die in het kader van de therapie zijn verricht geregistreerd. De gegevens van de DBC worden geanonimiseerd opgeslagen in een landelijke database, het Diagnose Informatie Systeem (DIS). De factuur die aan uw verzekeraar wordt gestuurd is niet anoniem: uw verzekeraar kan op de nota de globale diagnose en behandelactiviteiten inzien. Als u van deze vergoedingsmogelijkheid gebruik wilt maken, vraagt ik bij de start van de behandeling of u kunt instemmen met het feit dat uw gegevens volgens deze procedure worden verwerkt. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar eerdergenoemde informatie krijgt, bestaat de mogelijkheid om een privacyverklaring te ondertekenen.

CONTRACTEN MET VERZEKERAARS

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten voor zowel B-GGZ en S-GGZ. Alleen met Menzis heb ik geen contract. Bij CZ/Ohra en Delta Lloyd heb ik alleen een contract voor S-GGZ.

Onder de grote zorgverzekeraars vallen vaak een aantal kleinere verzekeraars. Overlegt u bij aanmelding of de praktijk een contract met uw verzekeraar heeft. Zorgverzekeraars werken elk jaar met een budget dat zij aan de praktijk geven. Het kan zijn dat ik een contract met uw verzekeraar heb, maar dat het budgetplafond is bereikt en de gesprekken in dit jaar niet meer kunnen worden vergoed. In dat geval overleg ik met u wat raadzaam is om te doen.

Houdt u er verder rekening mee dat voor psychologische hulp, net als voor alle andere (para)medische zorg, eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Dit bedraagt voor 2018 en 2019 € 385 per persoon, tenzij u een hoger bedrag heeft afgesproken.

AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN: NO SHOW

Wilt u de afspraak afzeggen, dan is het raadzaam om dat uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten. Zegt u de afspraak binnen 24 uur af, dan wordt € 50,= in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw verzekering. Deze regel geldt niet als er sprake is van een overmachtsituatie.

ONVERZEKERDE ZORG (OVP)

Het kan zijn dat uw klachten of problemen niet door de verzekering wordt vergoed. Onder deze ‘Onverzekerde Producten (OVP)’ vallen bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen, werkproblemen of rouw, waarbij geen sprake van een andere diagnose. Als deze problemen de hoofdreden van uw aanmelding zijn, krijgt u een rekening die u zelf betaalt. De tarieven voor OVP zijn wettelijk vastgesteld. Het tarief voor een individueel consult (60 min) is € 115.

ZELFBETALING

Als u liever geen gebruik maakt van de DBC registratie, dient u de behandeling zelf te betalen. De kosten kunt u niet in rekening brengen bij uw verzekering. De tarieven voor zelfbetaling zijn afgeleid van het OVP tarief.